مکان
مشهد

تاریخ رفت
ویژه نوروز98

مدت اقامت
3 شب

ایرلاین
زاگرس

قیمت
890.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

!ثبت سفارش

تور مشهد نوروز ۹۸

انتخابهتلاتاق دو تختاتاق یک تختکودک بدون تختتاریخ شروع
پرستاره۸۹۰۰۰۰ویژه تاریخ ۸ به ۱۱ فروردین
سیمرغ۸۹۰۰۰۰ویژه تاریخ ۸ به ۱۱ فروردین
پرستاره۹۳۵۰۰۰ویژه تاریخ ۵به ۸فروردین
سیمرغ۹۳۵۰۰۰ویژه تاریخ ۵به ۸فروردین
زیتون۹۶۵۰۰۰ویژه تاریخ ۱۳به ۱۶فروردین
ارم۹۷۵۰۰۰ویژه تاریخ ۱۳به ۱۶فروردین
پرستاره۹۷۵۰۰۰ویژه تاریخ ۱۱به ۱۴فروردین
سیمرغ۹۷۵۰۰۰ویژه تاریخ ۱۳به ۱۶فروردین
پرستاره۱۰۴۰۰۰۰ویژه تاریخ ۱۳به ۱۶فروردین
سیمرغ۱۰۴۰۰۰۰ویژه تاریخ ۱۱به ۱۴فروردین
زیتون۱۰۸۵۰۰۰ویژه تاریخ ۸ به ۱۱ فروردین
ارم۱۰۸۵۰۰۰ویژه تاریخ ۸ به ۱۱ فروردین
پرستاره۱۱۲۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲به ۵فروردین
سهند۱۱۳۰۰۰۰ویژه تاریخ ۱۳به ۱۶فروردین
پرستاره۱۱۴۵۰۰۰ویژه تاریخ ۲۸به ۲فروردین
سیمرغ۱۱۵۵۰۰۰ویژه تاریخ ۲به ۵ فروردین
سیمرغ۱۱۷۵۰۰۰ویژه تاریخ ۲۸ به ۲ فروردین
کیانا۱۴۲۰۰۰۰ویژه تاریخ ۱۳ به ۱۶ فروردین
سهند۱۴۴۰۰۰۰ویژه تاریخ ۸ به ۱۱ فروردین
سهند۱۴۸۵۰۰۰ویژه تاریخ ۵ به ۸ فروردین
کیانا۱۵۴۰۰۰۰ویژه تاریخ ۸ به ۱۱ فروردین
سهند۱۵۷۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲ به ۵ فروردین
کیانا۱۶۴۰۰۰۰ویژه تاریخ ۵ به ۸ فروردین
کیانا۱۷۴۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲ به ۵ فروردین
سهند۱۸۲۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲۸ به ۲ فروردین
درویشی۱۸۷۰۰۰۰ویژه تاریخ ۱۳ به ۱۶ فروردین
کیانا۱۹۷۰۰۰۰ویژه تاریخ ۲۸ به ۲ فروردین
درویشی۱۹۸۰۰۰۰ویژه تاریخ ۵ به ۸ فروردین
درویشی۱۹۹۰۰۰۰ویژه تاریخ ۸ به ۱۱ فروردین
درویشی۲۰۵۵۰۰۰ویژه تاریخ ۲ به ۵ فروردین
درویشی۲۱۹۵۰۰۰ویژه تاریخ ۲۸ به ۲ فروردین
زیتون۹۹۰۰۰۰ویژه تاریخ ۵ به ۸ فروردین
ارم۹۹۰۰۰۰ویژه تاریخ ۵ به ۸ فروردین

 

شناسنامه

کارت ملی

telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز