مکان
کیش

تاریخ رفت
ویژه نوروز98

مدت اقامت
4 شب

ایرلاین
کیش ایر

قیمت
1.710.000 تومان

شماره رزرو
021-86026890

!ثبت سفارش

تور کیش نوروز ۹۸ (۴شب)

انتخابهتلدرجهاتاق دو تختاتاق سه تختکودک بدون تختتاریخ تور
ارم۳۲۱۰۰۰۰۰۱۸۶۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۳ فروردین
آفتاب شرقتکمیلتکمیل۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۳ فروردین
ارم بزرگ۲۲۳۰۰۰۰۲۰۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۳ فروردین
لیلیوم۴۶۳۰۰۰۰۲۹۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۳ فروردین
تماشا۲۰۸۰۰۰۰۱۹۴۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۶ فروردین
ارم۳۲۱۷۰۰۰۰۱۸۹۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۶ فروردین
آفتاب شرق۲۱۷۰۰۰۰۱۹۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۶ فروردین
ارم بزرگ۲۸۲۰۰۰۰۲۵۵۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۶ فروردین
لیلیوم۳۱۹۰۰۰۰۲۹۲۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۶ فروردین
تماشا۲۰۶۰۰۰۰۱۸۴۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
ارم۳۲۱۰۰۰۰۰۱۸۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
آفتاب شرق۲۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
ارم بزرگ۲۸۵۰۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
لیلیوم۳۲۲۰۰۰۰۲۹۵۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۷ فروردین
تماشا۲۰۷۵۰۰۰۱۸۶۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۸ فروردین
پانیذ۱۷۲۵۰۰۰۱۷۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
تماشا۲۰۵۰۰۰۰۱۸۸۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
آفتاب شرق۲۱۵۰۰۰۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
ایران۳۱۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
پارمیس۳۲۵۰۰۰۰۳۰۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
کوروش۳۴۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۹ فروردین
پانیذ۱۷۵۰۰۰۰۱۵۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۰ فروردین
تماشا۲۱۷۰۰۰۰۱۹۲۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۰ فروردین
آفتاب شرق۲۲۳۰۰۰۰۲۰۳۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۰ فروردین
ایران۳۱۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۰ فروردین
پارمیس۳۳۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۰ فروردین
کوروش۳۵۶۰۰۰۰۳۹۶۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۰ فروردین
پانیذ۲۲۳۰۰۰۰۱۷۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۱ فروردین
تماشا۲۲۶۰۰۰۰۱۹۹۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۱ فروردین
آفتاب شرق۲۲۷۰۰۰۰۲۰۶۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۱ فروردین
ایران۳۱۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰ویژه ۱۱ فروردین
کوروش۳۱۳۰۰۰۰۳۹۳۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰
پارمیس۳۳۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰
پانیذ۱۷۱۰۰۰۰۱۵۷۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰
تماشا۲۲۱۵۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰
آفتاب شرق۲۲۱۵۰۰۰۲۰۴۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰
کوروش۲۹۰۰۰۰۰۲۷۵۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰
ایران۳۱۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰

 

شناسنامه

کارت ملی

۵/۵ ( ۱ نظر )
telegram

ارسال دیدگاه

منو

عضویت در تلگرام آرشین پرواز